"Ω φως των οφθαλμών μου, γλυκύτατόν μου τέκνον, πως τάφω νυν καλύπτη."


My Artist album. Thanks a lot for your time!
You can also find me in FLICKR | BLOG | FACEBOOK | 500px | INSTAGRAM | PHOTOγράφος This image is protected by copyright and it is not for use without my written permission. Copyright© *Τhemida Zidrou* ©All rights reserved